Pomiar rezultatów kampanii reklamowej

Pomiar efektów reklamy jest jednym z trudniejszych zadań podczas konstruowania programu reklamowego. Główną przyczyną jest fakt, że trudno jest jednoznacznie określić wpływ reklam na zachowania konsumentów. Istnieją jednak metody ułatwiające badanie wpływu reklamy na ich adresatów. Najpopularniejsze z nich to[1]:

 • odtwarzanie wspomagane – polega na prezentacji reklamy badanym osobom, a następnie pytaniu respondentów, czy ich poprzedni kontakt z reklamą danego produktu miał miejsce poprzez czytanie, słuchanie czy też oglądanie. Metoda pozwala określić procent adresatów reklamy, którzy pamiętają, że widzieli daną reklamę, widzieli reklamę i zapamiętali produkt oraz tych adresatów, którzy zapamiętali ponad połowę treści przekazu reklamy.
 • odtwarzanie nie wspomagane – polega na zadawaniu pytań podobnych, jak w metodzie odtwarzania wspomaganego, ale badania respondentów nie poprzedza przypomnienie reklamy produktu.
 • test postaw – w tej metodzie respondenci odpowiadają na pytania, które mają na celu pomiar zmian ich postaw na skutek kampanii reklamowej.
 • testy sprzedaży – obejmują takie badania, jak eksperymenty kontrolowane (na przykład stosowanie różnych reklam na dwóch częściach rynku o zbliżonych cechach charakterystycznych i porównywanie wyników sprzedaży) oraz testy zakupów konsumentów (służą do mierzenia sprzedaży produktu w zależności od niektórych zmiennych reklamowych, na przykład rozkładu czasowego czy treści przekazu).

Pomiar rezultatów reklamy ma na celu zbadanie, czy odniosła ona zakładany efekt. W przypadku, gdy tak się nie stało, osoby odpowiedzialne za program reklamowy powinny przeprowadzić szczegółową analizę poszczególnych składników programu reklamowego i dokonać niezbędnej korekty nieprawidłowo zaprojektowanych elementów.

[1] K. Przybyłowski…, op. cit., s.527-528.

Wiek osób występujących w reklamie

Następnie zostanie omówiony wiek osób występujących w reklamie. W reklamie może pojawić się każdy człowiek: dziecko, dorosły, osoba starsza. Lecz nie każdy człowiek może pojawić się w każdej reklamie. Dobór postaci zależy przede wszystkim od tego, do kogo kierowana jest reklama. Ludzie występujący w reklamie społecznej, to zazwyczaj osoby bezpośrednio związane z danym problemem. Dane dotyczące wieku uczestników reklamy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 10. Wiek uczestników reklamy, N=57

Źródło: Badania własne (luty 2012)

Na prezentowanym wykresie, wiek uczestników reklamy został przyporządkowane nie tylko do jednej kategorii wiekowej. Przedstawione rezultaty badań wskazują, że najczęściej w reklamach społecznych występowały osoby dorosłe (41) co może sugerować, iż większość reklam kierowanych była do tej grupy wiekowej. Na drugim miejscu znajdowały się dzieci (12), a następnie młodzież (9). Znacznie rzadziej pojawiały się w tego typu reklamach osoby starsze (7). W 9 przypadkach nie pojawił się żaden bohater, a zarazem nie był brany pod uwagę wiek.

Następnie zostanie omówiona kwestia finansowania reklam społecznych. Reklamy społeczne mogą być finansowane ze środków publicznych. Mogą być one też wspierane przez różnorodne organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje, stowarzyszenia lub grupy stowarzyszeń, bądź ze źródeł prywatnych.

Tabela 15. Podmiot finansujący, N=57

Podmiot finansujący Liczebność (n)
Publiczny 28
Prywatny 12
Organizacje non-profit 22

Źródło: Badania własne (luty 2012)

W prezentowanej tabeli reklamy zostały pogrupowane ze względu na finansowanie. Kampanie finansowane są z różnych źródeł. Wszystkie podmioty finansujące mogą tworzyć jedną kampanię. Z wyżej przedstawionej tabeli wynika, że z 57 reklam społecznych (28) było finansowanych ze środków publicznych. W 22 przypadkach przez organizacje non-profit. A 12 finansowanych przez firmy prywatne.

Wybór mediów (środków przekazu)

kontynuacja pracy mgr z poprzedniego miesiąca

W działalności reklamowej mogą być wykorzystane różne środki przekazu. Do najważniejszych zalicza się: prasę, radio, telewizję, Internet, plakaty oraz różne środki reklamy pocztowej (listy reklamowe, ulotki, karty pocztowe, foldery, katalogi). Różnią się one przede wszystkim kosztami, zasięgiem, siła oddziaływania i możliwościami kreowania przekazu. Ważne jest również to, czy reklama pozwala precyzyjnie określić krąg jej odbiorców.

Ustalenie treści i formy przekazu. W tym etapie należy określić, jaką informację należy przekazać docelowemu audytorium, aby wywołać pożądaną odpowiedź. Sprowadza się to do sformułowania pewnego rodzaju przekazu (apelu), który będzie zawierał elementy sugerujące jakąś korzyść lub w inny sposób motywujące do działania. Wyróżnia się trzy podstawowe typy takiego apelu.[1]

apel racjonalny – ”odwołuje się on do konkretnych korzyści jakie przyniesie nabywcy zakup produktu. Przykładem mogą być przekazy podkreślające jakość, oszczędność, wartość i użyteczność danego produktu.”[2] Odbiorca reklamy zawierającej przekaz w formie apelu racjonalnego ewentualną decyzję o zakupie produktu czy usługi podejmuje zwykle całkowicie świadomie w oparciu o dostarczone mu w reklamie informacje.

apel emocjonalny – „usiłuje wzniecać niektóre negatywne lub pozytywne emocje, które motywują do zakupu. Nadawcy odwołują się do strachu, poczucia winy i wstydu, aby nakłonić ludzi do pewnych działań (np. mycia zębów, corocznej wizyty u lekarza) lub nakłonić do zaniechania innych (palenie, obżarstwo, używanie narkotyków) Nadawcy używają również pozytywnych bodźców takich jak humor, miłość, duma i radość.”[3]
W przypadku apelu emocjonalnego, reklamy mogą oddziaływać podświadomie na jej odbiorcę.

apel moralny – „jest kierowany do odczuć audytorium, co jest dobre i właściwe. Tego typu bodźce są często używane, aby nakłonić ludzi do popierania spraw społecznych takich jak: walka o czyste środowisko, likwidacja segregacji rasowej, równouprawnienie kobiet i pomoc poszkodowanym.”[4] Podobnie, jak w przypadku apelu emocjonalnego, reklama opierająca się na apelu moralnym może oddziaływać na jej odbiorcę podświadomie.

Z kolei struktura przekazu  dotyczy stosowania odpowiedniego sposobu wnioskowania, charakteru argumentacji (wspomnieć czy przemilczeć pewne wady produktu) oraz kolejności prezentacji (czy umieścić największe atuty na początku czy na końcu prezentacji). Zmienne te można różnie ustalać w zależności od typu produktu, odbiorców do których kierowany jest produkt, medium reklamowego itp.

[ciąg dalszy tej pracy mgr nastąpi…]

[1] Ph. Kotler…, op. cit., s. 584.

[2] Tamże, s. 585.

[3] Tamże, s. 585.

[4] Tamże, s. 586.

Kształtowanie programu reklamowego

Projektowanie programu reklamowego skupia się na trzech zasadniczych kwestiach[1]:

 • identyfikacji docelowego odbiorcy,
 • określeniu celów reklamy,
 • projekcie i wykonaniu reklamy.

1) Identyfikacja odbiorców docelowych

Identyfikacja odbiorców reklamy jest pierwszym krokiem w procesie kształtowania programu reklamowego. Ustalenie, do jakiej grupy potencjalnych nabywców reklama ma być skierowana, w największym stopniu zależy  od strategii rynkowej firmy. Firma może chcieć na przykład zdobywać nowe segmenty rynku, może też skoncentrować się na segmencie,
w którym jej obecna pozycja jest najsilniejsza. Nie zawsze finalny użytkownik produktu jest osobą, która decyduje o jego zakupie. W takim wypadku reklama powinna być skierowana zarówno do użytkownika, jak i na decydenta.

Jeżeli docelowa grupa reklamy została zidentyfikowana należy możliwie najlepiej poznać jej cechy charakterystyczne, które mogą być pomocne przy konstruowaniu programu reklamowego. Najczęściej bada się takie cechy jak: styl życia, postawy, zainteresowania, upodobania, preferencje. Ważne jest też stwierdzenie jakich mediów najlepiej użyć w kontakcie z daną grupą konsumentów.

[ciąg dalszy tej pracy mgr nastąpi…]

[1] Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski…, op cit., s. 507.

Wprowadzenie do pracy mgr

Praca mgr o reklamie internetowej

Precyzyjne ustalenie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się zjawisko reklamy, nie jest możliwe. Wszystko wskazuje na to, że narodziła się ona wkrótce po powstaniu wymiany handlowej. Konieczna stała się wtedy walka o klienta, której to podstawowym narzędziem została właśnie reklama. Oczywiście początkowo była to przede wszystkim reklama ustna. Ta forma reklamy jest zresztą obecna także we współczesnym handlu, zwłaszcza wśród akwizytorów, sklepikarzy i handlarzy działających na placach i bazarach. Prawdziwy rozwój reklamy był możliwy wraz z rozwojem społeczeństw, zwłaszcza po wynalezieniu druku. Jednak reklama na znaczeniu zyskała dopiero w XX wieku, wraz z pojawieniem się nowych mediów – radia, telewizji, a ostatnio – Internetu. To właśnie wykorzystanie Internetu do działań reklamowych jest głównym przedmiotem niniejszej pracy.

Internet to największa komputerowa sieć świata, łącząca krajowe i międzynarodowe systemy komputerowe, które za pośrednictwem linii telefonicznych, satelitarnych i innych systemów telekomunikacyjnych, obsługują komputery użytkowników całego globu.

Historia Internetu rozpoczęła się w 1969 roku[1]. W zamierzeniach twórców miał być eksperymentalną siecią komunikacyjną przeznaczoną dla celów wojskowych. Arpanet (ang. Advanced Research Projects Agency Network). ARPA- główna agencja Departamentu Obrony (ang. Depertament of Defense), która później przekształciła się w DARPA (ang. Defense Advenced Project Agency), stworzyła pierwsze projekty połączenia ze sobą sieci lokalnych. DARPA zapoczątkowała również badania nad stworzeniem protokołu sieci, czyli zbioru przepisów określających sposób obiegu informacji w sieci.

Dzisiaj globalna sieć komputerowa może być porównana do oplatającej świat pajęczyny zbudowanej z uczelnianych, naukowych, wojskowych i komercyjnych połączeń komputerowych. Składają się na nią małe lokalne sieci komputerowe LAN, (ang. Local Area Network), sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Networks) oraz rozbudowane sieci WAN (ang. Wide Area Network) łączące komputery użytkowników na całym świecie. Sieci te są ze sobą połączone na wiele sposobów: od zwykłych linii telefonicznych do szybkich linii dedykowanych, poprzez satelity, radiolinie i łącza światłowodowe. Każdego dnia przyłączane są do niej nowe komputery tworząc kolejne połączenia. Internet swoim zasięgiem obejmuje tak duży obszar naszego globu, iż dokładne opisanie bieżącej sytuacji jest wręcz niemożliwe.

Aby zobrazować gwałtowny rozwój Internetu, można dodać, że radio, by zyskać 50 milionów użytkowników potrzebowało 40 lat, telewizja – 13, komputer osobisty – 16 lat, natomiast Internet – tylko 4 lata[2].

Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy nowe zjawiska, które w najbliższym czasie mogą znacznie wpłynąć na zmiany w naszym życiu. Internet wydaje się być świetnym medium do prowadzenia działalności ekonomicznej – nawiązywanie i budowanie wzajemnych stosunków w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, daje możliwości innowacji w dziedzinie produktów i usług oraz metod marketingowych[3].

Internet charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami wyróżniającymi go od innych mediów.

Główną przewagą Internetu jest jego interaktywność, czyli najogólniej mówiąc możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą informacji. Przeglądając zasoby Internetu, użytkownik może bez przeszkód i w każdej chwili napisać list z zapytaniem dotyczącym prezentowanej oferty, zamówić książkę w księgarni internetowej czy zarezerwować bilet na samolot. Możliwości takiej nie oferuje żadne inne medium.

Kolejną cechą wyróżniającą Internet jest jego globalny zasięg. Dzięki sieci możliwa jest wymiana informacji z dowolnym użytkownikiem Internetu na świecie. Jest to zatem doskonałe narzędzie do nawiązania wielu kontaktów zarówno prywatnych, jak i zawodowych oraz do poszerzenia kręgu odbiorców oferowanych przez nas produktów czy usług. Internet daje szansę nawet niedużym firmom zaistnieć na międzynarodowym rynku.

Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu powoduje, że staje się on coraz bardziej popularny. W celu uzyskania dostępu do Internetu wystarczy posiadać dowolny komputer domowy z zainstalowanym systemem operacyjnym, modem, dostęp do linii telefonicznej oraz odpowiednie oprogramowanie do obsługi poszczególnych usług w sieci Internet.

Wszystkie te możliwości sprawiły, że Internet stał się dla reklamodawców bardzo atrakcyjnym, nowym sposobem docierania do konsumentów.

Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że możliwości Internetu, czynią go skutecznym narzędziem docierania i oddziaływania na konsumenta, pod warunkiem, że potencjał Internetu zostanie we właściwy sposób wykorzystany. Zrozumienie jego odmienności od innych mediów, poznanie oferowanych możliwości i istniejących ograniczeń jest warunkiem skutecznej reklamy w Internecie.

Celem pracy jest przedstawienie specyfiki Internetu, którą należy uwzględnić przy projektowaniu kampanii reklamowej, a w szczególności odpowiedź na następujące pytania:

 1. W jaki sposób reklama w Internecie różni się od reklamy w mediach tradycyjnych?
 2. Kim są odbiorcy reklamy w Internecie?
 3. Jakie czynniki firma powinna rozważyć, zanim zdecyduje się na wykorzystanie Internetu w reklamie ?
 4. Kto jest adresatem kampanii reklamowej?
 5. Jaki jest cel kampanii reklamowej?
 6. Jak powinna zostać zaprojektowana reklamowa witryna WWW firmy?
 7. Jak zwiększyć oglądalność firmowej witryny WWW?
 8. W jaki sposób kampania powinna wpłynąć na zachowania klienta?

Praca w głównej mierze dotyczy aspektów przeprowadzania profesjonalnych kampanii reklamowych na stronach WWW, jako tej części sieci, która rozwija się najbardziej dynamicznie. Autor skupił się przede wszystkim na formach reklamy na rynku konsumenckim (ang. Bussiness-To-Consumer, B2C). Pozostałe techniki reklamowe (grupy dyskusyjne, poczta elektroniczna) zostały potraktowane jako element uzupełniający kampanii w sieci WWW.

Potencjalnymi adresatami pracy są wszystkie osoby zainteresowane nowymi mediami i sposobami ich wykorzystania w działalności biznesowej.

W rozdziale pierwszym pokazane zostały różnice pomiędzy reklamą internetową
a tradycyjną, zalety i wady reklamowania się w sieci, a także postrzeganie reklamy
w Internecie na tle jej odbioru w mediach tradycyjnych.

W dalszej części niniejszego rozdziału scharakteryzowany został polski użytkownik sieci. Przedstawiona została struktura demograficzna i wiekowa użytkowników oraz cele
i sposoby korzystania z Internetu.

Rozdział drugi jest prezentacją technik reklamowych wykorzystywanych przez firmy
i agencje zajmujące się projektowaniem witryn do wypromowania firmowej strony WWW. Ponadto w rozdziale tym, zostały przedstawione ograniczenia prawne związane
z wykorzystaniem Internetu do działań reklamowych.

W rozdziale trzecim, zaprezentowana została struktura i działanie agencji zajmujących się projektowaniem serwisów WWW i ich promocją. W dalszej jego części pokazany został schemat przeprowadzania profesjonalnej kampanii reklamowej i analizie jej skuteczności.

W ostatnim, czwartym rozdziale została przedstawiona przykładowa kampania reklamowa dla Hewlett Packard Polska (http://www.hp.com.pl) zrealizowana przez firmę IDMnet (http://www.idmnet.pl).

W związku z przenikaniem terminów anglojęzycznych do słownika reklamy, często nie mających swojego odpowiednika w języku polskim, na końcu pracy umieszczony został słowniczek terminów i pojęć, które pojawią się w treści pracy.

Nowość medium, jakim jest Internet, jego niezwykle dynamiczny rozwój, jak i tempo zmian w skali i sposobach przeprowadzanych za jego pomocą działań reklamowych, sprawiło, że problemy te nie są w literaturze w dostateczny sposób opisane. Dlatego też najbogatszym źródłem materiału badawczego okazał się sam Internet. Pomocne okazało się sięgnięcie również po pozycje książkowe traktujące o reklamie w sposób ogólny. Najbardziej przydatne okazały się „Marketing” Philipa Kotlera oraz „Podstawy marketingu” Jerzego Altkorna. Równie użyteczne były publikacje na łamach czasopism „Modern Marketing” i „Magazyn Internet”.

Przy pisaniu pracy zostały wykorzystane metody obserwacji i analizy. Uzupełnieniem tych metod badawczych były wywiady przeprowadzone wśród specjalistów z zakresu reklamy w Internecie.

[1] Opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych w sieci Internet, winter.pl, 14/03/1998.

[2] J. Gadzinowski, Net, Secret Service, nr 3/2000, s. 108.

[3] Raport o Internecie w Polsce, http://www.g-em.pl, 15/03/2000.

Ocena rezultatów kampanii reklamowej w Internecie

W trakcie kampanii reklamowej Hewlett Packard wykorzystane w niej bannery zostały wyświetlone 446713 razy. „Kliknięto” na nie 5784 razy. Click Through Ratio(podstawowy wskaźnik służący ocenie skuteczności kampanii  bannerowej; oblicza się go za pomocą wzoru -liczba „kliknięć” na banner/liczba wyświetleń banneru x 100%) całej kampanii wyniósł zatem 1,29 proc. (liczbę wyświetleń bannerów, „kliknięć” na nie, a także wskaźnik CTR dla poszczególnych stron ukazywania się bannerów,przedstawia tabela 6). IDMnet, biorąc pod uwagę i tak bardzo dużą wcześniejszą znajomość firmy Hewlett Packard w Polsce, uznał ten rezultat za bardzo dobry.

Tabela 6. Liczba wyświetleń bannerów na stronach ich ukazywania się (wraz z liczbą „kliknięć” na nie oraz wskaźnikiem CTR)

Witryna Wyświetlenia Kliknięcia CTR Uwagi
Businessman Magazine 17250 276 1,60  
Rzeczpospolita 40000 300 0,75 Dane szacunkowe
Parkiet 60000 400 0,67 Dane szacunkowe
Wyborcza 30000 400 1,33 Dane szacunkowe
Chip 94758 1626 1,72  
PC Kurier 10000 150 1,50 Dane szacunkowe
PC Magazine 42660 300 0,70 Magazyn już nie istnieje
Magazyn Internet 3320 42 1,27  
Web Kurier (banner i artykuł) 10394 562 5,41  
Magazyn x86 19758 316 1,60  
SuperMedia 14000 220 1,57  
Wirtualna Polska 34573 296 0,86  
Optimus Net 70000 896 1,28  
Razem 446713 5784 1,29 Średni CTR

Źródło: IDMnet

Na podstawie przeprowadzonej w tej pracy analizy możliwości i ograniczeń wykorzystania Internetu w reklamie i sposobów reklamowania się w sieci przez firmę, autor stwierdza, że specyfika samego Internetu nie wpłynęła na podstawowe założenia reklamy. Jednakże Internet wymaga zupełnie nowego spojrzenia na formę i strategię reklam, znacząco różniących się od ich tradycyjnych odpowiedników. Bez względu na cel, jaki firma chce osiągnąć: zwiększenie sprzedaży produktu, popularności witryny internetowej czy zbudowania marki w sieci – konieczna jest znajomość zarówno zagadnień z zakresu reklamy, jak i dobra znajomość Internetu.

Obecnie reklama internetowa staje się ważnym elementem miksu marketingowego. Wynika to z dużego potencjału Internetu, jako medium reklamowego, znacznie przewyższającego możliwości mediów tradycyjnych. Dzięki interaktywności Internetu kontakt odbiorcy z reklamą nie jest ograniczony jedynie do jej biernego odbioru.
W przypadku, gdy reklama zainteresuje oglądającego może on pogłębić informacje zawarte na niej poprzez „kliknięcie” na reklamie i połączenie się z witryną reklamodawcy, gdzie znajdzie więcej informacji na temat reklamowanego produktu.Użytkownik sieci może również za pomocą poczty elektronicznej skontaktować się bezpośrednio z reklamodawcą by zaczerpnąć dodatkowych informacji o danym produkcie. Jeżeli uzyskane w ten sposób informacje skłonią klienta do dokonania zakupu może on tego dokonać za pomocą tego samego medium. Internet umożliwia połączenie elementów marketingu-mix (reklamy i sprzedaży) w obrębie jednego medium, co jest niemożliwe do realizacji w mediach tradycyjnych ze względu na brak interakcji.

 Uświadomienie klientom, że firma istnieje w Internecie wiąże się z poznaniem specyfiki sieci. Nie zawsze sprawdzone techniki i metody, znane z innych mediów mają swoje uzasadnienie w Internecie.Niezbędne jest wypracowanie nowych narzędzi, szczególnie w zakresie form reklamy, docierania do wybranych grup docelowych i mierzenia efektywności działań promocyjnych. Spowodowane jest to tym, że korzystając z sieci użytkownik ma dostęp do wszystkich jej zasobów i w pełni świadomie decyduje, z których z nich, kiedy i jak długo będzie korzystał. Z tego też powodu, reklama internetowa by przyciągnąć odbiorcę, musi być dla niego użyteczna i tak zaprojektowana aby użytkownik dobrowolnie chciał się z jej treścią zapoznać. Jest to przeciwieństwem reklamy w mediach tradycyjnych, gdzie odbiorca ma ograniczony wpływ na przekazywane treści, jest ich biernym odbiorcą.

Celem pracy było przedstawienie specyfiki Internetu, podstawowych różnic które należy uwzględnić przy projektowaniu internetowej kampanii reklamowej w odniesieniu do mediów tradycyjnych,.

Na podstawie przeprowadzonych badań i rozmów autora z ekspertami z zakresu reklamy internetowej, ciągle najpopularniejszą formą reklamy serwisu WWW jest banner,obecnie powszechnie widoczny w zasobach sieci. Niemniej nie jest to już prosty,graficzny pasek reklamowy, lecz coraz częściej moduł wbudowany w stronę WWW wykorzystujący najnowsze, zaawansowane technologie informatyczne. Często sam banner jest swoistym mikroośrodkiem WWW spełniających wiele użytecznych funkcji– zapoznanie klienta z dokładną ofertą, umożliwienie dotarcia do konkretnego działu sklepu internetowego, czy nawet zamówienie określonego produktu z jego poziomu. To właśnie zaawansowane technologie informatyczne będą stanowić o przyszłej formie reklamy w Internecie i docieraniu z nią do wybranej grupy docelowej, a rozbudowane bazy danych i wiedza o klientach wydatnie pomogą ten cel osiągnąć.

Należy jednak pamiętać, że sam banner reklamowy nie wystarczy by zaistnieć w sieci,gdzie w zasadzie nie jest reklamowany produkt, czy usługa, lecz poświęcona im strona WWW. Z tego też względu firma powinna zadbać by witryna była atrakcyjna z punktu widzenia użytkownika. Służą temu różnorodne techniki miksu marketingowego zaprezentowane w niniejszej pracy, a tylko właściwy ich dobór stanowi o sukcesie firmy w tym nowym medium. Za najważniejsze z nich autor uznał programy lojalnościowe, które odpowiednio zaprojektowane przyczyniają siędo  generowania odwiedzin firmowej witryny WWW, świadomości marki i budowy wzajemnych, partnerskich stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Właściwe wykorzystanie programów lojalnościowych znacząco wpływa na osiągnięcie podstawowego celu reklamy –zwiększenia sprzedaży. Nie były one głównym przedmiotem pracy, ale jako że reklama nie może istnieć samoistnie, w oderwaniu od pozostałych elementów marketingu-mix, zostały krótko przedstawione.

Scharakteryzowane wymagania, jakie sieć postawiła reklamie, oraz możliwości, jakie jej zaoferowała, w pełni potwierdzają zatem słuszność postawionej we wstępie niniejszej pracy tezy:

„Możliwości Internetu, czynią go skutecznym narzędziem docierania i oddziaływania na konsumenta, pod warunkiem, że potencjał Internetu zostanie we właściwy sposób wykorzystany”.

Podczas pisania pracy największe problemy sprawiło dotarcie do materiałów dotyczących badań użytkowników sieci i aspektów prawnych reklamy internetowej. Było to spowodowane brakiem kompleksowych opracowań dotyczących reklamy w Internecie,jak i ze zrozumiałych powodów z niechęcią ujawniania danych przez agencje zajmujące się badaniem sieci. Z tego też powodu w pracy nie w pełni udało się przedstawić profil polskiego użytkownika Internetu. Również ograniczenia prawne związane z przeprowadzaniem akcji reklamowych w sieci nie zostały w pełni wyjaśnione. Niemniej są to dziedziny warte zbadania. Interesujące wydaje się być również zbadanie nowych, multimedialnych form reklamy i ich postrzeganiem przez użytkowników sieci. W tym jednak przypadku należy jeszcze poczekać na poprawę struktury i przepustowości globalnej sieci oraz na rozwiązania techniczne, umożliwiające akceptację nowych form reklamy przez witryny reklamobiorców.

Zbieranie materiałów pomocnych przy pisaniu pracy, studiowanie literatury z zakresu marketingu, przeglądanie zasobów Internetu, a przede wszystkim sam proces tworzenia pracy pozwolił autorowi na pogłębienie wiedzy dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów reklamy. Rozmowy ze specjalistami z zakresu reklamy internetowej, udział w konferencjach poświęconych temu zagadnieniu dał autorowi okazję do poznania praktycznych metod wykorzystania Internetu w działalności reklamowej. To właśnie spotkania z osobami praktycznie wykorzystujących sieć w reklamie, sprawiły, że plan pracy ciągle zmieniał się i ewoluował by w końcu przybrać swój ostateczny kształt.Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy Internet zrewolucjonizuje sposób prowadzenia działań marketingowych i w ciągu najbliższych lat stanie się głównym polem prowadzenia działalności marketingowej przez firmy. Z pewnością jednak zajmie on stałe miejsce w ich akcjach promocyjnych.

Zalety i wady reklamowania się w poszczególnych mediach

Podsumowaniem drugiego rozdziału pracy mgr jest tabela 1, która przedstawia mocne i słabe strony wykorzystania najważniejszych rodzajów mediów w działaniach reklamowych[1].

Tabela 1. Zalety i wady reklamowania w poszczególnych mediach

Medium Zalety Wady
Telewizja Dociera do bardzo szerokiej grupy widzów; wykorzystuje obraz, druk, dźwięk i efekty ruchu; może docierać do specyficznej grupy widzów Wysoki koszt przygotowania i emitowania reklam; krótki czas oddziaływania przekazu; trudności w wypadku złożonej informacji
Radio Może docierać do wybranej grupy słuchaczy; reklamy mogą być dostarczane szybko; korzystanie z dźwięku, humoru oraz z sytuacji intymności Brak efektu wizualnego; krótki czas oddziaływania przekazu: trudności w wypadku złożonej informacji
Czasopisma Może docierać do wybranej grupy czytelników; bogactwo wykorzystanych kolorów; długi czas oddziaływania reklam; reklamy mogą być odbierane i zapamiętywane; można wysyłać złożone informacje Długi czas potrzebny na zamieszczenie reklamy; ograniczona kontrola miejsca reklamy; względnie wysoki koszt; konkuruje o uwagę z innymi informacjami czasopisma
Gazety Doskonałe pokrycie rynków lokalnych; reklamy mogą być często zamieszczane i zmieniane; mogą też być lepiej zapamiętywane; można wysyłać złożone informacje Reklamy konkurują o uwagę z innymi informacjami w gazecie; nie ma możliwości kontroli miejsca reklamy na stronie; krótki czas życia reklamy; trudno wybrać docelowych odbiorców
Poczta Najlepiej trafia do wybranej grupy odbiorców, bardzo elastyczna, reklama może być łatwo zapamiętana; mierzalność Względnie wysoki koszt; odbiorcy często traktują takie listy jak śmiecie; brak konkurencji pod względem edycji
Billboardy Niski koszt; nastawienie na rynek lokalny, duża widoczność; możliwość powtórnych kontaktów Przekaz musi być krótki i jasny, niska selektywność odbiorców; krytykowana ze względu na zagrożenie dla ruchu drogowego

Źródło: K. Przybyłowski, Marketing.

[1] K. Przybyłowski…, op. cit., s. 519.

Reklama internetowa

ciąg dalszy pracy mgr z poprzedniego miesiąca

Reklama internetowa charakteryzuje się :

 • niskim kosztem, pozwalającym na dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców na całym świecie,
 • zasięgiem (Internet ma zasięg ogólnoświatowy),
 • interaktywnością, która pozwala odwiedzającemu strony WWW na wybór co chce oglądać,
 • multimedialnym charakterem przekazu , pozwalającym umieścić każdą informację w dowolnej formie,
 • łatwym kontaktem,
 • zawsze aktualnymi informacjami ,
 • dostępnością, która oznaczająca, że raz zamieszczona reklama jest dostępna przez 24 godziny na dobę i przez cały rok,
 • targetingiem czyli możliwość dokładnego skierowania reklamy do konkretnej grupy odbiorców.[1]

W Internecie można uzyskać informacje dotyczące efektywności kampanii reklamowej w sieci ,tzn. dowiedzieć się ile osób widziało daną reklamę , ile zainteresowało się nią oraz jaki procent osób ją zignorował. Informacje te można uzyskać w dowolnym czasie trwania kampanii , a nie po kilku tygodniach jak w przypadku reklamy tradycyjnej. Dzięki takiemu zastosowaniu reklama Internetowa jest bardziej elastyczna , ponieważ można w dowolnym czasie zmieniać lub modyfikować obraną strategię , wpływając w ten sposób na zwiększenie jej efektywności.

Podsumowując, w marketingu  mamy trzy  modele komunikowania się. Internet jako jedyne z dostępnych nam obecnie mediów  umożliwia nam wykorzystanie wszystkich trzech modeli komunikowania się. Mimo to, że Internet wykorzystuje wszystkie  modele komunikowania się to tak naprawdę wszystkie jego zalety nie są jeszcze w stu procentach wykorzystywane.

[1] W.Ciechocki , Internet w biznesie , artykuł na stronie iwb.onlinesc.pl/html/reklama.html

Internet jako środek reklamy

fragment pracy mgr

Internet jako medium elektroniczne stwarza możliwość umieszczania w nim reklam oraz prowadzenia działań marketingowych. Należy do grupy mediów masowych takich , jak telewizja i radio.

Podstawową cechą wyróżniającą Internet od innych mediów jest  interaktywność oraz sposób komunikowania się ze swoimi klientami.[1]

Reklama w tradycyjnych mediach dociera do szerokiej rzeszy potencjalnych konsumentów , mimo- a nawet wbrew – ich woli. Internet natomiast , nie tylko dociera do stosunkowo wąskiej grupy klientów , ale wymaga od nich zaangażowania oraz poniesienia pewnych kosztów.[2]

Media masowe do komunikowania się z potencjalnymi klientami wykorzystują model „jeden do wielu” ( one – to- many), co przedstawia rysunek 10.

Rysunek 10

 Marketingowy model komunikacyjny „jeden do wielu”

K-konsument

Źródło: J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa –Wrocław 2000, s.100

W modelu tym firma przesyła określone informacje do licznej grupy konsumentów. Jednak nie wie dokładnie do ilu konsumentów informacja dotarła i jaką spowodowała reakcję.

W Internecie oprócz powyższej metody stosowane są jeszcze dwie :

 • metoda „jeden do jednego” ;
 • metoda „wielu do wielu”.

Metoda „jeden do jednego” (ont-to-one) stanowi podstawę najpopularniejszego instrumentu internetowego – poczty elektronicznej. Umożliwia ona przesłanie wiadomości od nadawcy do odbiorcy i pozwala na wysłanie komunikatu zwrotnego. [3]

[1] T.Szapiro, R.Ciemniak,Internet – nowa…, op.cit.,s.55

[2] K.Kosowska-Hańderek,Reklama-Internet-Realia, „AIDA” nr 6 /1998.

[3] J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez …, op.cit, s.100

[w przyszłym miesiącu ciąg dalszy tej pracy mgr]