Archiwa tagu: Fragment pracy mgr

Internet jako środek reklamy

fragment pracy mgr

Internet jako medium elektroniczne stwarza możliwość umieszczania w nim reklam oraz prowadzenia działań marketingowych. Należy do grupy mediów masowych takich , jak telewizja i radio.

Podstawową cechą wyróżniającą Internet od innych mediów jest  interaktywność oraz sposób komunikowania się ze swoimi klientami.[1]

Reklama w tradycyjnych mediach dociera do szerokiej rzeszy potencjalnych konsumentów , mimo- a nawet wbrew – ich woli. Internet natomiast , nie tylko dociera do stosunkowo wąskiej grupy klientów , ale wymaga od nich zaangażowania oraz poniesienia pewnych kosztów.[2]

Media masowe do komunikowania się z potencjalnymi klientami wykorzystują model „jeden do wielu” ( one – to- many), co przedstawia rysunek 10.

Rysunek 10

 Marketingowy model komunikacyjny „jeden do wielu”

K-konsument

Źródło: J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa –Wrocław 2000, s.100

W modelu tym firma przesyła określone informacje do licznej grupy konsumentów. Jednak nie wie dokładnie do ilu konsumentów informacja dotarła i jaką spowodowała reakcję.

W Internecie oprócz powyższej metody stosowane są jeszcze dwie :

  • metoda „jeden do jednego” ;
  • metoda „wielu do wielu”.

Metoda „jeden do jednego” (ont-to-one) stanowi podstawę najpopularniejszego instrumentu internetowego – poczty elektronicznej. Umożliwia ona przesłanie wiadomości od nadawcy do odbiorcy i pozwala na wysłanie komunikatu zwrotnego. [3]

[1] T.Szapiro, R.Ciemniak,Internet – nowa…, op.cit.,s.55

[2] K.Kosowska-Hańderek,Reklama-Internet-Realia, „AIDA” nr 6 /1998.

[3] J.Wielki, Elektroniczny marketing poprzez …, op.cit, s.100

[w przyszłym miesiącu ciąg dalszy tej pracy mgr]

Fragment pracy mgr

Reklama – „Jakie społeczeństwo, jaki produkt i jaka relacja pomiędzy produktem a społeczeństwem – taka reklama”[1]

Reklama jako publiczna prezentacja oznacza, że jest ona publicznym sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i dotyczy najczęściej produktów masowej konsumpcji. Te same informacje docierają do bardzo wielu osób. Ze względu na publiczny charakter reklamy, zakres i intensywność jej oddziaływania, jej koszty są łatwiejsze do uchwycenia niż w wypadku innych narzędzi promocji.

Reklama jako perswazyjne oddziaływanie czyli jest medium o silnie perswazyjnym charakterze, co się uzyskuje m. in. dzięki możliwości wielokrotnego powtarzania informacji reklamowych w środkach masowego przekazu. Nabywcy – adresaci reklamy mają możliwość porównywania informacji, kierowanych do nich przez różne przedsiębiorstwa. Jest to także związane z publicznym charakterem reklamy. Dobór informacji reklamowych jest subiektywny, jego celem jest wyeksponowanie pozytywnych cech przedsiębiorstwa i jego produktów.

Zróżnicowanie i ekspresywne oddziaływanie wynikają z tego, że reklama ma możliwość oddziaływania na różne zmysły człowieka przy wykorzystaniu druku, fotografii, obrazu, dźwięku itp.

Bezosobowy charakter oznacza, że wykorzystuje się tylko różne środki przekazu. Adresaci nie mają do czynienia z osobami – przedstawicielami przedsiębiorstwa prowadzącego promocję. [2]

Reklama może być wykorzystywana zarówno do tworzenia długookresowego image firmy, jak i do osiągania krótkookresowych celów promocyjnych. Jest ona skuteczna w docieraniu do dużej liczby rozproszonych geograficzne nabywców przy niskim koszcie dotarcia do jednego adresata. Koszty reklamy są zróżnicowane. Można wykorzystywać dość tanią reklamę prasową i bardzo drogą, dla wielu polskich przedsiębiorstw, reklamę telewizyjną. Jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu/usługi, ma charakter pośredni.

[1] „Wprost”  10.08.1997r.

[2] A. Sznajder Sztuka Promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Ltd Warszawa 1993, str. 72