Archiwa tagu: Produkty Banku w świetle badania

Reklama produktów Banku w świetle badania

Trzecie pytanie kwestionariusza dotyczyło rachunków i lokat. Respondenci udzielali odpowiedzi, które z wymienionych w kwestionariuszu lokat (rachunków) posiadają. Okazało się, że największa ilość klientów posiada w Banku Pekao S.A. Oddział w Łodzi rachunek walutowy a vista (160 respondentów, 42,9%), a następnie lokatę terminową walutową (127 respondentów, 34,0%). Natomiast 262 ankietowanych posiada rachunek walutowy bieżący lub terminowy (co stanowi 70,2% ogółu), z tego:

–       7 osób posiada rachunek zaledwie od roku,

–       137 osób – od roku do lat 5

–       118 osób powyżej 5 lat.

Jasno z tego wynika, że Bank jest nadal związany z tradycją swojej działalności jako banku dewizowego. Obecnie jednak plan marketingowy Banku zakłada wzrost udziału w rynku depozytów złotowych i w związku z tym działania jego zmierzają do zwiększenia sprzedaży takich produktów, jak Eurokonto, bony lokacyjne Profit i Promesa, karty Visa. Bony lokacyjne są produktami bardzo zbliżonymi do lokat terminowych. Badanie wykazało, iż z lokat terminowych w złotych korzysta 102 ankietowanych (27,3%), z tego 60,8 % stanowią kobiety, z tego 51,6% jest w wieku od 45 do 64 lat, z tego 62,5% jest zamężnych, a 80% posiada wykształcenie średnie i policealne. Podsumowując, najliczniejszym segmentem osób korzystających z lokat terminowych w złotych jest segment kobiet w przedziale wiekowym 45-64 lata, zamężnych z wykształceniem średnim i policealnym. Uzasadnione jest domniemanie, iż segment ten zainteresować może możliwość lokowania oszczędności w bonach lokacyjnych Promesa i Profit. Warunkiem tego jednak jest dostarczenie temu segmentowi odpowiedniej informacji o wymienionych produktach. Na podstawie badania ustalono, że osoby wchodzące w skład omawianego segmentu (32 respondentów) najczęściej czytają następujące pozycje z prasy lokalnej:

–       Dziennik Łódzki –17 osób (53,1%),

–       Wiadomości Dnia – 7 osób (21,9%),

–       Gazeta Łódzka (dodatek Gazety Wyborczej) – 2 osoby (6%),

–       Express Ilustrowany –17 osób (53,1%).

Natomiast ustalona słuchalność lokalnych rozgłośni radiowych w ramach omawianego segmentu jest następująca:

–       Radio Łódź –19 osób (59,3%),

–       Radio Manhattan – 3 osoby (9%),

–       Radio Parada – 5 osób (15,6%),

–       Radio Classic – 9 osób (28,1%),

–       inne – 4 osoby (12,5%).

Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że reklama bonów lokacyjnych powinna być emitowana za pośrednictwem Radia Łódź, a także zamieszczana w Dzienniku Łódzkim i Expressie Ilustrowanym.

Wykres 1. Rachunki i lokaty bankowe

1

źródło: badanie własne

32,7% respondentów stanowiły osoby posiadające rachunek bieżący w złotych bądź też lokatę terminową złotową, a nie mające Eurokonta. Ważnym zadaniem dla Oddziału powinno być wykorzystanie skłonności tych klientów do oszczędzania w złotych i zaoferowanie im szerszej obsługi, jaką jest rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. Wskazane byłoby przesyłanie tej grupie klientów informacji o Eurokoncie drogą pocztową. Informowanie o ofercie za pośrednictwem poczty jest najczęściej powtarzającą się sugestią ze strony ankietowanych. Doskonałą okazją do informowania klientów o produktach Banku jest możliwość dołączania ulotek reklamowych do wyciągów z rachunków bankowych.

W celu ustalenia najbardziej efektywnych dróg dotarcia reklamy Eurokonta do potencjalnych klientów, wyodrębniono najliczebniejszy segment osób – posiadaczy tego rachunku. Na 29 osób posiadających Eurokonto:

  • 13 to kobiety (44,8%),
  • 16 to mężczyźni (55,2%).

Poza tym:

–       4 osoby mieszczą się w przedziale wiekowym 21-25 lat (13,8%),

–       13 osób: 26-44 lat (44,8%),

–       7 osób: 45-64 lat (24,1%),

–       5 osób: 65 lat i powyżej (17,2%)

Wśród posiadaczy 62,1 % osób znajduje się w związku małżeńskim, a poziom wykształcenia w ramach omawianej grupy wygląda następująco:

–       podstawowe i niepełne podstawowe – 4 osoby,

–       zasadnicze zawodowe – 4 osoby,

–       średnie ogólnokształcące – 4 osoby,

–       policealne oraz średnie techniczne i zawodowe – 8 osób

–       wyższe – 9 osób.

Podsumowując, posiadacz Eurokonta to przede wszystkim mężczyzna w wieku od 26 do 44 lat, żonaty z wykształceniem wyższym. Osoby te czytają najczęściej:

–       Dziennik Łódzki – 45,5% osób,

–       Wiadomości Dnia – 0 ,

–       Gazeta Łódzka (dodatek GW) – 45,5% osób ,

–       Express Ilustrowany – 36,4% osób.

A słuchają:

–       Radio Łódź – 36,4%,

–       Radio Manhattan – 9% ,

–       Radio Parada – 0 ,

–       Radio Classic – 27,3%,

–       inne – 45,5% (w tym 2 osoby – RMF FM, 2 – Radio ZET,1– EMAUS).

Niewielki odsetek klientów korzysta z bogatej oferty kredytowej Banku:

a) pożyczka standardowa – 3,2% ( 12 respondentów),

b) kredyt na zakup środków transportu – 1,3% (5),

c) kredyt w rachunku czekowym lub w Eurokoncie – 1,6% (6),

d) kredyt na sprzedaż ratalną – 4,6% (17).

Ad a. Badanie wykazało, że z pożyczek standardowych najczęściej korzystają kobiety w wieku od 26 do 44 lat, mężatki z wykształceniem średnim i policealnym. Najskuteczniejsza reklama tego produktu powinna być zamieszczona w Ekspressie Ilustrowanym (70 % segmentu przyznaje, że najczęściej go czyta) i w Radiu Łódź (słuchalność w ramach omawianego segmentu wynosi 40%).

Ad c. Usługa ta jest ściśle związana ze sprzedażą Eurokonta.

Ad b. i d. Konieczne jest rozwijanie współpracy Banku z dealerami i punktami handlowymi – sprzedaż bezpośrednia.

Wykres 2. Najpopularniejsze usługi w ofercie banku

2

źródło: badanie własne

Karty płatnicze posiada tylko 12,6% ankietowanych, z czego:

–       61,7% posiada karty Visa,

–       4,3% karty Partner,

–       31,9% Eurokarty,

–       2,1 % wszystkie ww.

Wykres 3. Jaka część klientów posiada karty płatnicze

3

źródło: badanie własne

Wykres 4. Udział poszczególnych rodzajów kart płatniczych w sprzedaży

4

źródło: badanie własne

Bardziej szczegółowa analiza dostarczyła następujących informacji o posiadaczach kart płatniczych (47 respondentów):

–       kobiety – 20 (42,6%),

–       mężczyźni – 27 (57,5%).

Struktura wiekowa mężczyzn posiadających karty jest następująca:

–       do 20 lat -0

–       21-25 lat – 3,7%,

–       26-44 lat – 33,3%,

–       45-64 lat – 48,2% z tego 84,6% jest żonatych, a 54,5% posiada wykształcenie wyższe.

–       65 lat i powyżej -14,8%.

Podsumowując, osobami posiadającymi karty płatnicze są najczęściej mężczyźni w wieku od 45 do 64 lat, żonaci z wykształceniem wyższym, a dotrzeć do nich można za pośrednictwem przekazu reklamowego zamieszczonego w Gazecie Wyborczej (56,3%) i Radiu Łódź (56,3%).

Respondenci zostali zapytani, czy wg nich zakres usług oferowanych przez Bank Pekao S.A. jest wystarczający, a uzyskane odpowiedzi były następujące:

–       tak – 208 osób (55,8%),

–       nie – 26 (7%),

–       nie wiem – 139 (37,3%).

Świadczyć to może przede wszystkim o nieznajomości oferty bądź ogólnie słabej orientacji klientów w zakresie usług finansowych.

Wykres 5. Ocena kompleksowości oferty

5

źródło: badanie własne