Archiwa tagu: Rodzaje reklam

Rodzaje reklam

Reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania produktów, usług oraz idei przez określonego nadawcę. Można wyróżnić wiele rodzajów reklam. Reklamy te klasyfikuje się według różnych kryteriów.

Ze względu na tzw. sferę działania można wyróżnić cztery rodzaje reklamy (rysunek 2).

Rysunek 2. Podział reklam ze względu na sferę działania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

Podział ze względu na sferę działania ma sens, ponieważ każda z reklam wykorzystuje np. inne środki przekazu, jako że odbiorcami różnych produktów są różni nabywcy, do których trzeba w różny sposób dotrzeć.

Z kolei ze względu na przedmiot reklamy wyróżnia się zwykle dwa rodzaje reklam (rysunek 3).

Rysunek 3. Podział reklam ze względu na przedmiot reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

W przypadku podziału reklamy ze względu na przedmiot reklamy warto podkreślić, że w reklamie towaru podkreśla się jego cechy charakterystyczne, zwłaszcza gdy jest to produkt nowy i należy stworzyć nań popyt pierwotny. Przy kształtowaniu popytu wtórnego, tj. kiedy produkt jest znany na rynku, celem reklamy jest popieranie określonej marki. W tej sytuacji trzeba bowiem przechwycić popyt od konkurencji.

Ze względu na funkcję reklamy mówi się o dwóch rodzajach reklam (rysunek 4).

Rysunek 4. Podział reklam ze względu na funkcję reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

Zaś ze względu na sam sposób produkcji wyróżnia się dwa rodzaje reklam (rysunek 5).

Rysunek 5. Podział reklam ze względu na sam sposób produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

Warto podkreślić, że reklama wydawnicza obejmuje m.in. ulotki, foldery, broszury, plakaty, drukowane na zlecenie firmy i dostarczane adresatom reklamy. Z kolei reklama pozawydawnicza obejmuje m.in. filmy reklamowe w TV, audycje radiowe, ogłoszenia w prasie codziennej, periodykach itp.[1]

Ze względu na stopień zindywidualizowania reklamy, czyli jej dostosowania do potrzeb konkretnych grup odbiorców, można wyróżnić trzy rodzaje reklam (rysunek 6).

Rysunek 6. Podział reklam ze względu na stopień zindywidualizowania reklamy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

Reklama masowa jest charakterystyczna dla promowania towarów konsumpcyjnych, przy wykorzystaniu takich środków przekazu, jak prasa codzienna i periodyki, radio, TV i inne (outdoor, tablice reklamowe, tablice świetlne, szyldy). Z kolei reklama półmasowa (specjalistyczna) dotyczy raczej produktów przemysłowych (maszyn, urządzeń, surowców itp.), zamieszczając w tym celu ogłoszenia w specjalistycznych czasopismach branżowych, które sponsoruje reklamodawca. Natomiast reklama pocztowa, tzw. direct mail, jest kierowana bezpośrednio do pierwszego odbiorcy towaru. Może być ona dostosowana także do promocji towarów inwestycyjnych jeżeli jej adresatami są firmy handlowe. Najważniejszymi środkami reklamy pocztowej są: listy reklamowe, bezpośrednie karty pocztowe, cyrkularze i ulotki, foldery, katalogi, listy cen[2].

Reklamy można podzielić ze względu na media (rysunek 7).

Rysunek 7. Podział reklamy ze względu na media

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama

Reklamy można także dzielić ze względu na treść. Podział według tego kryterium przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Podział reklamy ze względu na treść

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama

Na koniec warto podkreślić, że istnieje wiele różnych kryteriów podziału reklam. W niniejszym referacie omówiono jedynie te, która są wymieniane najczęściej w literaturze.[1] W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001, s. 100.

[2] W. Šmid, Encyklopedia promocji i reklamy…, op. cit., s. 100.