Wprowadzenie do pracy mgr

Praca mgr o reklamie internetowej

Precyzyjne ustalenie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się zjawisko reklamy, nie jest możliwe. Wszystko wskazuje na to, że narodziła się ona wkrótce po powstaniu wymiany handlowej. Konieczna stała się wtedy walka o klienta, której to podstawowym narzędziem została właśnie reklama. Oczywiście początkowo była to przede wszystkim reklama ustna. Ta forma reklamy jest zresztą obecna także we współczesnym handlu, zwłaszcza wśród akwizytorów, sklepikarzy i handlarzy działających na placach i bazarach. Prawdziwy rozwój reklamy był możliwy wraz z rozwojem społeczeństw, zwłaszcza po wynalezieniu druku. Jednak reklama na znaczeniu zyskała dopiero w XX wieku, wraz z pojawieniem się nowych mediów – radia, telewizji, a ostatnio – Internetu. To właśnie wykorzystanie Internetu do działań reklamowych jest głównym przedmiotem niniejszej pracy.

Internet to największa komputerowa sieć świata, łącząca krajowe i międzynarodowe systemy komputerowe, które za pośrednictwem linii telefonicznych, satelitarnych i innych systemów telekomunikacyjnych, obsługują komputery użytkowników całego globu.

Historia Internetu rozpoczęła się w 1969 roku[1]. W zamierzeniach twórców miał być eksperymentalną siecią komunikacyjną przeznaczoną dla celów wojskowych. Arpanet (ang. Advanced Research Projects Agency Network). ARPA- główna agencja Departamentu Obrony (ang. Depertament of Defense), która później przekształciła się w DARPA (ang. Defense Advenced Project Agency), stworzyła pierwsze projekty połączenia ze sobą sieci lokalnych. DARPA zapoczątkowała również badania nad stworzeniem protokołu sieci, czyli zbioru przepisów określających sposób obiegu informacji w sieci.

Dzisiaj globalna sieć komputerowa może być porównana do oplatającej świat pajęczyny zbudowanej z uczelnianych, naukowych, wojskowych i komercyjnych połączeń komputerowych. Składają się na nią małe lokalne sieci komputerowe LAN, (ang. Local Area Network), sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Networks) oraz rozbudowane sieci WAN (ang. Wide Area Network) łączące komputery użytkowników na całym świecie. Sieci te są ze sobą połączone na wiele sposobów: od zwykłych linii telefonicznych do szybkich linii dedykowanych, poprzez satelity, radiolinie i łącza światłowodowe. Każdego dnia przyłączane są do niej nowe komputery tworząc kolejne połączenia. Internet swoim zasięgiem obejmuje tak duży obszar naszego globu, iż dokładne opisanie bieżącej sytuacji jest wręcz niemożliwe.

Aby zobrazować gwałtowny rozwój Internetu, można dodać, że radio, by zyskać 50 milionów użytkowników potrzebowało 40 lat, telewizja – 13, komputer osobisty – 16 lat, natomiast Internet – tylko 4 lata[2].

Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy nowe zjawiska, które w najbliższym czasie mogą znacznie wpłynąć na zmiany w naszym życiu. Internet wydaje się być świetnym medium do prowadzenia działalności ekonomicznej – nawiązywanie i budowanie wzajemnych stosunków w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, daje możliwości innowacji w dziedzinie produktów i usług oraz metod marketingowych[3].

Internet charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami wyróżniającymi go od innych mediów.

Główną przewagą Internetu jest jego interaktywność, czyli najogólniej mówiąc możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą informacji. Przeglądając zasoby Internetu, użytkownik może bez przeszkód i w każdej chwili napisać list z zapytaniem dotyczącym prezentowanej oferty, zamówić książkę w księgarni internetowej czy zarezerwować bilet na samolot. Możliwości takiej nie oferuje żadne inne medium.

Kolejną cechą wyróżniającą Internet jest jego globalny zasięg. Dzięki sieci możliwa jest wymiana informacji z dowolnym użytkownikiem Internetu na świecie. Jest to zatem doskonałe narzędzie do nawiązania wielu kontaktów zarówno prywatnych, jak i zawodowych oraz do poszerzenia kręgu odbiorców oferowanych przez nas produktów czy usług. Internet daje szansę nawet niedużym firmom zaistnieć na międzynarodowym rynku.

Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu powoduje, że staje się on coraz bardziej popularny. W celu uzyskania dostępu do Internetu wystarczy posiadać dowolny komputer domowy z zainstalowanym systemem operacyjnym, modem, dostęp do linii telefonicznej oraz odpowiednie oprogramowanie do obsługi poszczególnych usług w sieci Internet.

Wszystkie te możliwości sprawiły, że Internet stał się dla reklamodawców bardzo atrakcyjnym, nowym sposobem docierania do konsumentów.

Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że możliwości Internetu, czynią go skutecznym narzędziem docierania i oddziaływania na konsumenta, pod warunkiem, że potencjał Internetu zostanie we właściwy sposób wykorzystany. Zrozumienie jego odmienności od innych mediów, poznanie oferowanych możliwości i istniejących ograniczeń jest warunkiem skutecznej reklamy w Internecie.

Celem pracy jest przedstawienie specyfiki Internetu, którą należy uwzględnić przy projektowaniu kampanii reklamowej, a w szczególności odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jaki sposób reklama w Internecie różni się od reklamy w mediach tradycyjnych?
  2. Kim są odbiorcy reklamy w Internecie?
  3. Jakie czynniki firma powinna rozważyć, zanim zdecyduje się na wykorzystanie Internetu w reklamie ?
  4. Kto jest adresatem kampanii reklamowej?
  5. Jaki jest cel kampanii reklamowej?
  6. Jak powinna zostać zaprojektowana reklamowa witryna WWW firmy?
  7. Jak zwiększyć oglądalność firmowej witryny WWW?
  8. W jaki sposób kampania powinna wpłynąć na zachowania klienta?

Praca w głównej mierze dotyczy aspektów przeprowadzania profesjonalnych kampanii reklamowych na stronach WWW, jako tej części sieci, która rozwija się najbardziej dynamicznie. Autor skupił się przede wszystkim na formach reklamy na rynku konsumenckim (ang. Bussiness-To-Consumer, B2C). Pozostałe techniki reklamowe (grupy dyskusyjne, poczta elektroniczna) zostały potraktowane jako element uzupełniający kampanii w sieci WWW.

Potencjalnymi adresatami pracy są wszystkie osoby zainteresowane nowymi mediami i sposobami ich wykorzystania w działalności biznesowej.

W rozdziale pierwszym pokazane zostały różnice pomiędzy reklamą internetową
a tradycyjną, zalety i wady reklamowania się w sieci, a także postrzeganie reklamy
w Internecie na tle jej odbioru w mediach tradycyjnych.

W dalszej części niniejszego rozdziału scharakteryzowany został polski użytkownik sieci. Przedstawiona została struktura demograficzna i wiekowa użytkowników oraz cele
i sposoby korzystania z Internetu.

Rozdział drugi jest prezentacją technik reklamowych wykorzystywanych przez firmy
i agencje zajmujące się projektowaniem witryn do wypromowania firmowej strony WWW. Ponadto w rozdziale tym, zostały przedstawione ograniczenia prawne związane
z wykorzystaniem Internetu do działań reklamowych.

W rozdziale trzecim, zaprezentowana została struktura i działanie agencji zajmujących się projektowaniem serwisów WWW i ich promocją. W dalszej jego części pokazany został schemat przeprowadzania profesjonalnej kampanii reklamowej i analizie jej skuteczności.

W ostatnim, czwartym rozdziale została przedstawiona przykładowa kampania reklamowa dla Hewlett Packard Polska (http://www.hp.com.pl) zrealizowana przez firmę IDMnet (http://www.idmnet.pl).

W związku z przenikaniem terminów anglojęzycznych do słownika reklamy, często nie mających swojego odpowiednika w języku polskim, na końcu pracy umieszczony został słowniczek terminów i pojęć, które pojawią się w treści pracy.

Nowość medium, jakim jest Internet, jego niezwykle dynamiczny rozwój, jak i tempo zmian w skali i sposobach przeprowadzanych za jego pomocą działań reklamowych, sprawiło, że problemy te nie są w literaturze w dostateczny sposób opisane. Dlatego też najbogatszym źródłem materiału badawczego okazał się sam Internet. Pomocne okazało się sięgnięcie również po pozycje książkowe traktujące o reklamie w sposób ogólny. Najbardziej przydatne okazały się „Marketing” Philipa Kotlera oraz „Podstawy marketingu” Jerzego Altkorna. Równie użyteczne były publikacje na łamach czasopism „Modern Marketing” i „Magazyn Internet”.

Przy pisaniu pracy zostały wykorzystane metody obserwacji i analizy. Uzupełnieniem tych metod badawczych były wywiady przeprowadzone wśród specjalistów z zakresu reklamy w Internecie.

[1] Opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych w sieci Internet, winter.pl, 14/03/1998.

[2] J. Gadzinowski, Net, Secret Service, nr 3/2000, s. 108.

[3] Raport o Internecie w Polsce, http://www.g-em.pl, 15/03/2000.